ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮಧುಮೇಹ ಈ ಕುರಿತು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕ್ಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್.ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ.

Interviewed by G Shanthakumar.

Date of Broadcast–30/09/2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.