ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള
മിഠായി പദ്ധതി താളം തെറ്റുന്നു; മീഡിയവൺ അന്വേഷണം തുടങ്ങുന്നു ‘മധുരമില്ലാ മിഠായി’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *